عشق
عشق

عشق یعنی چه؟

عشق یعنی چه؟

عشق یعنی پر گسستن در هوایه بیشه زار

عشق یعنی پاره پاره کردنه زنجیره تن

عشق یعنی گریه کردن با صدایه مادرم

عشق یعنی آسمانی زیستن

عشق یعنی پرسه در قلبه مادر زدن

عشق یعنی بغض کردن با صدایه مادرم

عشق یعنی خلوته سکوته مادرم

عشق یعنی هستی و ماوایه من

عشق یعنی سبزیه فصله بهار

عشق یعنی یعنی رنگه سبزه بیشه زار

عشق یعنی جا نمازه مادرم

عشق یعنی مشقه شب در پیکرم

عشق یعنی کودکانه زیستن

عشق یعنی فریاده دله بی مادران

عشق یعنی چرخشه نیلوفری بر دوره یاس

عشق یعنی پیچشه تسبحه مادرم

عشق یعنی مردانگی همچون علی

عشق یعنی مردمه ایرانه من

عشق یعنی یک صدایه آشنا

عشق یعنی نم نمه باران در بوته ها

عشق یعنی مادرم