سخنان بزرگان درباره‌ي آراستگي

سخنان بزرگان درباره‌ی آراستگی

سخنان بزرگان درباره‌ی آراستگی؛
خداوند دوست می‌دارد که چون بنده‌اش به سوی برادرانش بیرون می‌آید، خود را برای آنها آماده و زیبا سازد.(( حضرت محمد{ص}))

هر یک از شما خود را برای برادر مسلمانش همان گونه بیاراید که برای بیگانه‌ای که دوست دارد وی را در بهترین شکل ببیند، می‌آراید. (( امام علی {ع} ))

نزد خدا، نمایان کردن نعمت، از نگه داشتن آن محبوب تر است.

پس مبادا که جز در بهترین شکل مورد پسند قوم خود بیرون بیایی.(( امام صادق {ع}))

اگر نتوانیم به خاندان خویش آرایشی سامان یافته دهیم، همیشه در خانه ایی بی حصار زندگی می کنیم.((ارد بزرگ))

هیچ گاه در زندگی نمی توانید محبتی بهتر، بی پیرایه تر و حقیقی تر از محبت مادر خود بیابید.((اونوره دو بالزاک))

زینت خانه به دوستانی است که در آنجا تردد می کنند.((رالف والدو امرسون))

نهالهای درختان بارور را کنار هم با نظم کامل در خاک بنشانید، زیرا تنها آن کشتزاری از رحمت یزدانی بهره خواهد برد که منظم و آراسته باشد.((گوته))

تمام سرمایه های خود را یک جا جمع کنید، همه استعدادهای خود را گرد آورید، تمام نیروهای خود را آرایش دهید و همه توانایی های خود را برای تسلط روی حداقل یک زمینه کاری متمرکز کنید.((جان هاگای))

بخشنده ی نیکخوی آن کسی است که جانش را به بخشش آراسته گرداند. به دور از جوانمردی است که بخشنده بر آن کسی که چیزی به او داده یا خیری رسانده منت نهد.((بزرگمهر))

انجام هر نوع خدمت و تحمل هر گونه سختی و مذلت را به راه معشوق، ننگ عاشق نشماریم، بلکه آن را از افتخاراتش دانیم و مایه آراستگی و برازندگی او شناسیم.((افلاطون))

چه سزاوار است که آدمی در آمیزش با صاحبان جمال، خود را نیز به زیبایی و آراستگی بیاراید.((افلاطون))

خوشا به حال پیمان منشانی که وجودشان به پیرایه پاکی و شرم آراسته شده است.((بزرگمهر))

زن برای آن آفریده نشده که وجودی پوچ و بیهوده باشد و تنها به درد زینت و تفریح مرد بخورد.((اسمایلز))

کسانی را می شناسیم که برای آرایش ظاهری و داشتن لباسی گرانمایه، شکم خود را گرسنه نگاه داشته و خانواده خود را در تنگدستی می گذارند و برای فریب دادن چشم دیگران، خود را دچار رنج و محنت می کنند.((بنجامین فرانکلین))

سخن را چو بسیار آرایش کنند، هدف فراموش می شود.((فیه ما فیه از مولانا))

چه بسا آن که به ظاهر آراسته و مایه حسرت شماست، درمانده و محتاج دلداری و یاری شما باشد.((حجازی))

زینت انسان در سه چیز است : علم، محبت و آزادی.((افلاطون))

آراستگی ظاهری، سبُک سری‌ست، ولی آراستگی راستین که از باطن شما سرچشمه می‌گیرد، بلندپایه و ارزشمند است و آراستگی این چنینی، پایدار و جاودانه است.((کیم وو چونگ))

به راستی، مردم به آنانی که با ظاهری آراسته، ولی بدون توانایی، زندگی می‌کنند، باور ندارند.((کیم وو چونگ))

جوانی، دورانی از زندگی‌ست که باید خود را وقف گسترش زیبایی درون کنید؛ ارزش و آراستگی راستین نمی‌تواند از ظاهر شما سرچشمه بگیرد.((کیم وو چونگ))

هرچه در زندگی به تجربه درآورده‌ایم، هر تماسی که در زندگی برقرار کرده‌ایم، تیشه‌ای بوده در کار تراشیدن پیکره‌ی زندگی‌مان، قابی برای شکل‌پذیری، پیرایش و سرشتن آن؛ ما بخشی هستیم از آنچه دیده‌ایم.((اُرسِن سوِت ماردن))

از آنچه با عظمت است یا باید هیچ نگفت یا با عظمت سخن گفت و با عظمت سخن گفتن یعنی دور بودن از آرایش و آلایش.((نیچه))

در باب مقایسه کلی زن و مرد می توان گفت که اگر زن غریزه ایفای نقش دوم را نداشت، هرگز در آرایش خود به این سان نبوغ نمی یافت.((نیچه))

دوستان، زینت بخش خانه‌ی ما هستند.((رالف والدو امرسون))

نفسی که پیراسته و آراسته نباشد، خواهی نخواهی از ویژگی میانه‌روی هم بی‌بهره است.((افلاطون))

زمان، آن گونه آراسته نیست که می پنداریم.((کریستین بوبن))

مردمان جهان از خُرد تا بزرگ، تارهای سست از آرزوهای گران بر گرد خویش می تنند و خود، عنکبوت وار میان آنها جای می گیرند. ناگهان ضربت جارویی این تارهای سست را از هم می گسلد. آنگاه همه فریاد بر می آورند که کاخی آراسته به دست ستم ویران شده است.((گوته))

بیهوده است اگر بخواهیم رمانی را با زینت دادن سبک، «دشوار » کنیم، هر رمانی که شایستگی این کلمه را دارد، هر چقدر روشن و شفاف باشد، بر اثر طنز ذاتی خود، به اندازه ی کافی دشوار است.((میلان کوندرا))

عشق، پارچه ی گلدوزی شده ای است که طبیعت، آن را آراسته و تخیل، نقش و نگار آن را ترسیم کرده است.((فرانسوا ولتر))

لغزش انسان همواره تدریجی است. بدیها در وجود ما، پای حاضر آماده و نامرئی دارند. حتی کسانی از ما با ظاهر پاک و آراسته، چنین ویژگی هایی دارند.((ویکتور هوگو))

حجب و حیا نه تنها آرایش است، بلکه نگهبان دانش است.((توماس ادیسون))

فروتنی زینت علم و کمال و جاه و جلال است. اهل هنر اگر فروتن باشند، هنر آنان بهتر جلوه می کند؛ همان طور که سایه عکس آن را برجسته و نمودار می کند، فروتنی نیز هنر را آشکار می سازد.((؟))

نشستن بر تخت و غذا خوردن روی میز، عادت قدیم ایرانیان بوده است. زیرا از لفظ میزبان برمی آید که ایرانیان جایی را منحصر به سریر ( تخت آراسته) و سفره را [ منحصر ] به میز می دانستند؛ اینکه روی زمین بنشیند و بخورند، عادتی است که از اقوام عربیه در میان ایشان شایع شده است.((آینه سکندری))

انسان باید از هر نظر چه ظاهر و چه باطن، زیبا و آراسته باشد.((آنتوان چخوف))

برای نادان پیرایه ای سزاوارتر و زیباتر از خاموشی نیست.((بزرگمهر))

حقیقت گفت مرا برهنه بگذارید و پیرایه بر من مبندید، زیرا من هیچگاه از برهنگی خود شرمسار نیستم.((اعتصام الملک))

هیچ گنجی به از هنر نیست و هیچ هنری بزرگوارتر از دانش نیست و هیچ پیرایه ای بهتر از شرم نیست و هیچ دشمنی بدتر از خوی بد نیست.((سقراط))