شعر های عاشقانه

حرف تازه ای ندارم ، فقط خزان در راه است

اس ام اس عاشقانه جدید آذر ماه؛

مُرده آن است که احساس ندارد …
من امّا …
مُرده تر َم …
احساس دارم …
تو را ندارم . . .
::
::

حرف تازه ای ندارم فقط خزان در راه است
کلاه بگذار سر خاطراتی که یخ زده اند
شاید یادت بیافتد جیب هایت را وقتی دست هایم مهمانشان بودند . . .
::
::

همه ی کارهایت را بخشیدم
جز آن تردید آخر هنگام رفتنت
که هنوز مرا
به برگشتنت امیدوار نگه داشته . . .
::
::

همه می گویند “سخت گیر”م!
راست می گویند
همین است که انقدر “سخت”
به تو
“گیر” داده ام…
::
::

میـــان حرفـــهایــت می نوشتـــی : زندگی زیـــباســت
و مـــن هم زنــدگـــی را در تــو میــدیــدم
بـــرو اســـتادی خوبـــی هــا !
بــه مــنـ درس وفـــا دادی
و مـــن هــم خــوب فهـــمیـدم
وفـــا یعــنی : خــداحافــظ
::
::
دلتنگی من تمام نمی‌شود
همین که فکر کنم من و تودو نفریم
دلتنگ‌تر می‌شوم برای تو . . .
::
::
تـ ـو بـ ـرو…
مـ ـن هم برای اینکـ ـه راحـ ـت تربروی…
می گویـ ـم : برو “خیـ ـالی نیسـ ـت “
…امـ ـا…
… کیسـ ـت که ندانـ ـد…
…بی تـ ـو…
تنهـ ــا چیـ ـزی کـ ــه هسـ ـت…..
“خیـ ـال توسـ ـت” ..
::
::
تو میدانی از مرگ نمترسم،
فقط، حیف است،
هزار سال بخوابم و خواب تو را نبینم . . .
::
::
ما
به هم نمی رسیم
امّا
بهترین غریبه ات می مانم
که تو را
همیشه دوست خواهد داشت . . .
::
::
چه زیباست که تو تنها نیاز من باشی و
چه عاشقانه است که تو تنها آرزویم باشی و
چه رویایی است این لحظه های ناب عاشقی و
من و همه زیبایی های عاشقانه و رویایی را فقط با تو حس میکنم . . .
::
::
آنقدر ها هم
روی وقار من حساب نکن…
قطب زمین هم که باشم
تو را که میبینم
یخ هایم آب میشود….
::
::
دلــــــم
اگـــر بــرای ِ تــو تـنگ مـی شــود
ببخـش !
روزم ایـن گـونه ، قـشنـگ مـی شـود . . .
::
::
امتداد فاصله از اعتبار عاطفه نمی کاهد
همیشه هستی ، همین حوالی . . .
::
::
چــه قانــون ناعــادلانــه ای !
بــرای شــروع یــک رابطــه
هــر دو طــرف بایــد بخواهنــد
امــا
بــرای تمــام شدنــش
همیــن کــه یــک نفــر بخواهــد کافیســت . . .
::
::
عشــــ ــــق یعنــی :
اختیــار بـ ـــدی که نابــودت کنــند ،
ولــی …
” اعتمــــ ــــاد ” کنی که ,
این کـار را نمــی کنــند …….!
::
::
دوست داشتنت گناه باشد یا اشتباه
گناه میکنم تو را حتی به اشتباه . . .
::
::
دلت را به هر کسی نسپار
این روزها برخی ها از سپرده ات هم بهره میخواهند . . .
::
::
اندوهی برای من نیست
چون
آنکه مرا دوست دارد اگر هزار دلیل برای رفتن باشد
رهایم نخواهد کرد
او یک دلیل برای ماندن خواهد یافت . . .
::
::
گاهی آدم ناخواسته چقدر دلش لک میزنه
واسه پیامکی که نوشته میــــــــای آشتــــــــی !
::
::
شراب هم به مستی ام حسادت می کند
آنگاه که خمار یک لحظه
دیدن تو می شوم . . .
::
::
کسی آیا می داند ؟
پس از یاد گرفتن نام تو ، پس از “دوستت دارم”
به چه می نازد الفبا ؟
::
::
خدایا از تو چه پنهان کسی را هم قدِ تو دوست دارم . . .
::
::
“شما”
گرچه واژه محترمی است
ولی ”تو “ شدن لیاقت میخواهد . . .
::
::
در من تمام توست و در تو تمام آنچه دوست میدارم . . .

(راد اس ام اس)