حضرت امام جعفر صادق (عليه السلام)
حضرت امام جعفر صادق (عليه السلام)

سخنان پندآموز حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام)

سخنان حکمت آمیز حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام)

‏۱) کلمات قصارامام صادق (سلام الله علیه)

از امام صادق (ع) روایت شده است که فرمودند:
۱- طلبتُ الجنه، فوجدتها فى السخاء :بهشت را جستجو نمودم، پس آن را در بخشندگى و جوانمردى یافتم.

۲- و طلبتُ العافیه، فوجدتها فى العزله: و تندرستى و رستگارى را جستجو نمودم، پس آن را در گوشه‏ گیرى (مثبت و سازنده) یافتم.

۳- و طلبت ثقل المیزان، فوجدته فى شهاده »ان لا اله الا الله و محمد رسول الله»:
و سنگینى ترازوى اعمال را جستجو نمودم، پس آن را در گواهى به یگانگى خدا تعالى و رسالت حضرت محمد (ص) یافتم.

۴- و طلبت السرعه فى الدخول الى الجنه، فوجدتها فى العمل لله تعالى: سرعت در ورد به بهشت را جستجو نمودم، پس آن را در کار خالصانه براى خداى تعالى یافتم.

۵- و طلبتُ حب الموت، فوجدته فى تقدیم المال لوجه الله:و دوست داشتن مرگ را جستجو نمودم، پس آن را در پیش فرستادن ثروت (انفاق) براى خشنودى خدا یافتم.

برگ عیشى به گور خویش فرست                             کس نیارد ز پس، تو پیش فرست .

۶- و طلبت حلاوه العباده، فوجدتها فى ترک المعصیه: و شیرینى عبادت را جستجو نمودم، پس آن را در ترک گناه یافتم.

۷- و طلبت رقه القلب، فوجدتها فى الجوع و العطش: و رقت (نرمى) قلب را جستجو نمودم، پس آن را در گرسنگى و تشنگى (روزه) یافتم.

۸- و طلبت نور القلب، فوجدته فى التفکر و البکاء: و روشنى قلب را جستجو نمودم، پس آن را در اندیشیدن و گریستن یافتم.

۹- و طلبت الجواز على الصراط، فوجدته فى الصدقه: و (آسانى) عبور بر صراط را جستجو نمودم، پس آن را در صدقه یافتم.

۱۰- و طلبت نور الوجه، فوجدته فى صلاه اللیل: و روشنى رخسار را جستجو نمودم، پس آن را در نماز شب یافتم.

۱۱- و طلبت فضل الجهاد، فوجدته فى الکسب للعیال: و فضیلت جهاد را جستجو نمودم، پس آن را در به دست آوردن هزینه زندگى زن و فرزند یافتم.

۱۲- و طلبت حدب الله عزوجل، فوجدته فى بغض اهل المعاصى: و دوستى خداى تعالى را جستجو کردم، پس آن را در دشمنى با گنهکاران یافتم.

۱۳- و طلبت الرئاسه، فوجدتها فى النصیحه لعبادالله: و سرورى و بزرگى را جستجو نمودم، پس آن را در خیرخواهى براى بندگان خدا یافتم.

۱۴- و طلبت فراغ القلب، فوجدته فى قله المال: و آسایش قلب را جستجو نمودم، پس آن را در کمى ثروت یافتم.

۱۵- و طلبت عزائم الامور، فوجدتها فى الصبر :و کارهاى پر ارزش را جستجو نمودم، پس آن را در شکیبایى یافتم.

۱۶- و طلبت الشرف، فوجدته فى العلم: و بلندى قدر و حسب را جستجو نمودم، پس آن را در دانش یافتم.

۱۷- و طلبت العباده فوجدتها فى الورع: و عبادت در جستجو نمودم، پس آن را در پرهیزکار یافتم .

۱۸- و طلبت الراحه، فوجوتها فى الزهد:و آسایش را جستجو نمودم، پس آن را در پارسایى یافتم.

۱۹- و طلبت الرفعه، فوجدتها فى التواضع: برترى و بزرگوارى را جستجو نمودم، پس آن را در فروتنى یافتم.

۲۰- و طلبت العز، فوجدته فى الصدق: و عزت (ارجمندى) را جستجو نمودم، پس آن را در راستى و درستى یافتم.

۲۱- و طلبت الذله، فوجدتها فى الصوم: و نرمى و فروتنى را جستجو نمودم، پس آن را در روزه یافتم.

۲۲- و طلبت الغنى، فوجدته فى القناعه: و توانگرى را جستجو نمودم، پس آن را در قناعت یافتم.

قناعت توانگر کند مرد را                              خبر کن حریص جهانگرد را

۲۳- و طلبت الانس، فوجدته فى قرائه القرآن: و آرامش و همدمى را جستجو نمودم، پس آن را در خواندن قرآن یافتم.

۲۴- و طلبت صحبه الناس، فوجدتها فى حسن الخلق: و همراهى و گفتگوى با مردم را جستجو نمودم، پس آن را در خوشخویى یافتم.

۲۵- و طلبت رضى الله، فوجدته فى برالوالدین: و خوشنودى خدا تعالى را جستجو نمودم، پس آن را در نیکى به پدر و مادر یافتم.(۱)

۲) اندرزهاى دهگانه

مردى از امام صادق (ع) اندرزى درخواست نمود! آن حضرت به او فرمودند:

۱- اگر خداى تعالى روزى را به عهده گرفته است غصه خوردنت براى چیست؟!

۲- اگر روزى تقسیم شده است، حرص و آز براى چیست؟!

۳- و اگر سنجش (در قیامت) حق است، پس ثروت اندوزى براى چیست؟!

۴- و اگر عوض دادن خداى تعالى حق است، پس بخل ورزیدن براى چیست؟!

۵- و اگر کیفر الهى آتش دوزخ است، پس گناه براى چیست؟!

۶- و اگر مرگ حق است، پس شادمانى براى چیست؟!

۷- و اگر (کارنامه) اعمال بر خدا عرضه مى‏شود، پس فریب براى چیست؟!

۸- و اگر گذر کردن بر صراط حق است، پس خودپسندى براى چیست؟!

۹- و اگر تمام چیزها به قضا و قدر است، پس اندوه براى چیست؟!

۱۰- و اگر دنیا ناپایدار است، پس اعتماد و آرامش به آن براى چیست؟!(۲)

 

پى نوشتها:

۱- مستدرک الوسائل ، ج ۱۲، ص ۱۷۳ – ۱۷۴، ح ۱۳۸۱۰.
۲- خصال صدوق ، ج ۲، ص ۴۵۰.