امام جواد

سخنانی گهربار از امام جواد(سلام الله علیه)

سخنان گهربار امام جواد علیه السلام؛

حدیث ۱ :

حضرت امام جواد (ع) : صبر را بالش کن ، و فقر را در آغوش گیر ، و شهوات را به دور انداز ، و با هوای نفس مخالفت کن ، و بدان که در برابر دیده خدایی ، پس بنگر که چگونه ای .

توسد الصبر و اعتنق الفقر و ارفض الشهوات و خالف الهوی ، و اعلم أنک لن تخلو من عین الله فانظر کیف تکون

تحف العقول ، ص ۴۷۸

 

حدیث ۲ :

حضرت امام جواد (ع) : سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : ۱ – اجتناب از عجله ، ۲ – مشورت کردن ، ۳ – و توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .

ثلاث من کن فیه لم یندم : ترک العجله ، و المشوره ، و التوکل علی الله عند العزم

مسند الامام الجواد ، ص ۲۴۷

 

حدیث ۳ :

حضرت امام جواد (ع) : جان و دارایی ما، از بخششهای گوارای خداست و عاریه سپرده اوست ، تا آنجا که از آن بهره مند شویم مایه خوشی و شادی است ، و آنچه از آن برگرفته شود اجر و ثواب است ، پس هر که جزعش بر صبرش غالب شود اجرش ضایع شده و پناه به خدا از آن .

ان أنفسنا و أموالنا من مواهب الله الهنیئه ، و عواریه المستودعه ، یمتع بما متع منها فی سرور و غبطه ، و یأخذ ما أخذ منها فی أجر و حسبه ، فمن غلب جزعه علی صبره حبط أجره و نعوذ بالله من ذلک

تحف العقول ، ص ۴۷۹

 

حدیث ۴ :

حضرت امام جواد (ع) : کسی که در امری حاضر باشد و آن را ناخوش دارد ، چون کسی است که غائب بوده . و هر که در امری حاضر نباشد ولی بدان رضایت دهد ، مانند کسی است که خود در آن بوده .

من شهد أمرا فکرهه کان کمن غاب عنه ، و من غاب عن أمر فرضیه کان کمن شهده

تحف العقول ، ص ۴۷۹

 

حدیث ۵ :

حضرت امام جواد (ع) : سه چیز است که بنده را به رضوان خدا می رساند : ۱ – زیادی استغفار ، ۲ – نرمخویی ، ۳ – صدقه بسیار دادن .

ثلاث یبلغن بالعبد رضوان الله تعالی : کثره الاستغفار ، و لین الجانب ، و کثره الصدقه

مسند الامام الجواد ، ص ۲۴۷

 

حدیث ۶ :

حضرت امام جواد (ع) : از همراهی و رفاقت با آدم شرور و بدجنس بپرهیز ، زیرا که او مانند شمشیر برهنه است که ظاهرش نیکو و اثرش زشت است .

إیاک و مصاحبه الشریر ، فإنه کالسیف المسلول یحسن منظره و یقبح أثره

مسند الامام الجواد ، ص ۲۴۳

 

حدیث ۷ :

حضرت امام جواد (ع) : پس انداختن توبه فریب خوردن است .

تأخیر التوبه اغترار

تحف العقول ، ص ۴۸۰

 

حدیث ۸ :

حضرت امام جواد (ع) : همواره به تأخیر انداختن انجام کارها ، سرگردانی است .

طول التسویف حیره

تحف العقول ، ص ۴۸۰

 

حدیث ۹ :

حضرت امام جواد (ع) : با دلها به سوی خداوند متعال آهنگ نمودن ، رساتر از به زحمت انداختن اعضا با اعمال است .

القصد الی الله تعالی بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال

مسند الامام الجواد ، ص ۲۴۴

 

حدیث ۱۰ :

حضرت امام جواد (ع) : اصرار بر گناه آسودگی از مکر خداست ، ” و از مکر خدا آسوده نباشد جز مردمی زیانکار ” .

الإصرار علی الذنب أمن لمکر الله ” و لا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون ”

تحف العقول ، ص ۴۸۰

 

حدیث ۱۱ :

حضرت امام جواد (ع) : افزونی نعمت از طرف خدا بریده نمی شود ، مگر شکرگزاری از سوی بندگان بریده شود .

لا ینقطع المزید من الله حتی ینقطع الشکر من العباد

تحف العقول ، ص ۴۸۰

 

حدیث ۱۲ :

حضرت امام جواد (ع) : اظهار چیزی پیش از آنکه پایدار شود مایه تباهی آن است .

إظهار الشیء قبل أن یستحکم مفسده له

تحف العقول ، ص ۴۸۰

 

حدیث ۱۳ :

حضرت امام جواد (ع) : مؤمن نیاز دارد به توفیقی از طرف خدا ، و به پندگویی از طرف خودش ، و به پذیرش از کسی که او را نصیحت کند .

المؤمن یحتاج الی توفیق من الله ، و واعظ من نفسه ، و قبول ممن ینصحه

تحف العقول ، ص ۴۸۰

 

حدیث ۱۴ :

حضرت امام جواد (ع) : عالمان ، به سبب زیادی جاهلان ، غریب اند .

العلماء غرباء لکثره الجهال

مسند الامام الجواد ، ص ۲۴۷

 

حدیث ۱۵ :

حضرت امام جواد (ع) : پیامبر اکرم (ص ) هزار کلمه ( از علوم را ) به علی (ع ) آموخت که از هر کلمه ای هزار کلمه منشعب می شد .

علم رسول الله (ص ) علیا (ع ) ألف کلمه ، کل کلمه تفتح ألف کلمه

مسند الامام الجواد ، ص ۹۷

 

حدیث ۱۶ :

حضرت امام جواد (ع) : رسول خدا (ص ) به فاطمه (ع ) فرمود : وقتی که من از دنیا رفتم به خاطر من صورت را نخراش ، و مو را پریشان منمای ، و واویلا نکن و بر من نوحه نخوان ، سپس فرمود : این همان معروفی است که خداوند عز و جل در کتابش فرموده : ” و تو را در معروفی نافرمانی نکنند ” .

إن رسول الله (ص ) قال لفاطمه (ع ) : اذا أنا مت فلا تخمشی علی وجها ، و لا ترخی علی شعرا ، و لا تنادی بالویل ، و لا تقیمی علی نائحه ، ثم قال : هذا المعروف الذی قال الله عز و جل فی کتابه و لا یعصینک فی معروف ”

مسند الامام الجواد ، ص ۱۰۱

 

حدیث ۱۷ :

حضرت امام جواد (ع) : قائم ما همان مهدی است که در غیبتش باید منتظرش شوند ، و در ظهورش اطاعتش کنند . او سومی از پسران من است .

إن القائم منا هو المهدی الذی یجب أن ینتظر فی غیبته و یطاع فی ظهوره ، و هو الثالث من ولدی

مسند الامام الجواد ، ص ۱۳۱

 

حدیث ۱۸ :

حضرت امام جواد (ع) : ملاقات و زیارت برادران سبب گسترش و باروری عقل است ، اگر چه کم و اندک باشد .

ملاقاه الاخوان نشره و تلقیح للعقل ، و إن کان نزرا قلیلا

مسند الامام الجواد ، ص ۲۴۲

 

حدیث ۱۹ :

حضرت امام جواد (ع) : کسی که فرمان هوای نفس خویش برد ، آرزوی دشمنش را برآورد .

من أطاع هواه أعطی عدوه مناه

مسند الامام الجواد ، ص ۲۴۳

 

حدیث ۲۰ :

حضرت امام جواد (ع) : اعتماد به خداوند بهای هر چیز گرانبها و نردبان هر امر بلند مرتبه ای است .

الثقه بالله ثمن لکل غال و سلم الی کل عال

مسند الامام الجواد ، ص ۲۴۴