عاشقانه
عاشقانه

شعری پر از عشق!

زیباترین شعر عاشقانه؛

عشـق یعنـی …!

عشق یعنی مستی و دیوانگی

عشق یعنی با جهان بیگانگی

عشق یعنی شب نخفتن تا سحر / عشق یعنی سجده با چشمان تر

عشق یعنی سر به دار آویختن / عشق یعنی اشک حسرت ریختن

عشق یعنی درجهان رسوا شدن/عشق یعنی سُست وبی پروا شدن

عشق یعنی سوختن با ساختن / عشق یعنی زندگی را باختن

عشق یعنی انتظار و انتظار / عشق یعنی هرچه بینی عکس یار

عشق یعنی دیده بر در دوختن / عشق یعنی در فراقش سوختن

عشق یعنی لحظه های التهاب / عشق یعنی لحظه های ناب ناب

عشق یعنی با پرستو پر زدن / عشق یعنی آب بر آذر زدن

عشق یعنی، سوز نَی، آه شبان / عشق یعنی معنی رنگین کمان

عشق یعنی شاعری دل سوخته / عشق یعنی آتشی افروخته

عشق یعنی با گلی گفتن سخن / عشق یعنی خون لاله بر چمن

عشق یعنی شعله بر خرمن زدن / عشق یعنی رسم دل بر هم زدن

عشق یعنی یک تیمم ، یک نماز / عشق یعنی عالمی راز و نیاز

عشق یعنی چون محمد پا به راه  / عشق یعنی همچو یوسف قعر چاه

عشق یعنی بیستون کندن به دست / عشق یعنی زاهد اما بت پرست

عشق یعنی همچومن شیدا شدن / عشق یعنی قلــه و دریا شدن

عشق یعنی یک شقایق غرق خون / عشق یعنی درد ومحنت دردرون

عشق یعنی یک تبلور یک سرود / عشق یعنی یک سلام و یک درود

عشق یعنی جام لبریز از شراب / عشق یعنی تشنگی یعنی سراب

عشق یعنی حسرت شبهای گرم / عشق یعنی یاد یک رویای نرم

عشق یعنی غرقه گشتن در سراب / عشق یعنی حلقه های بی حساب

عشق یعنی تا ابد بی سرنوشت / عشق یعنی آخــرخط بهـشــت

عشق یعنی گم شدن در لحظه ها / عشق یعنی آبـی بی انتـــها

عشق یعنی زرد تنها و غریب / عشق یعنی سرخی ظاهر فریب

عشق یعنی تکیه بر بازوی باد / عشق یعنی حسرتت پاینده باد

عشق یعنی هرزمان تنها شنیدن نام او / عشق یعنی هرچه گفتن هرچه کردن بهراو