پنجشنبه , خرداد ۸ ۱۳۹۹
قرآن

قرآن در یک نگاه

قرآن در یک نگاه؛

قرآن سفره ی رنگین الهی است که از زمان نزول تا پایان عالم برای انسان های حق طلب گسترده شده وهر کس به اندازه شایستگی وظرفیت وجودی خویش ازآن بهره مند می شود.این کتاب آسمانی اوصافی و ویژگی هایی دارد که تبیین آن ها ، چندین مقاله می طلبد.

این اوصاف عظمت وموقعیت قرآن را به نمایش می گذارد که فهرست وار به برخی از آنها اشاره می شود:

۱- قرآن معجزه جاوید پیامبراست.(هود،۱۳-۱۴)

۲- قرآن کتاب هدایت برای همه مردم است.(بقره۱۸۵)

۳- قرآن شفا ورحمت برای مومنین است.(اسراء،۸۲)

۴- قرآن کتاب نور وروشنایی است.(شوری،۵۲)

۵- قرآن کتابی گویا ست.(شوری،۷)

۶- قرآن کتاب بشارت وبیم است.(فصّلت،۳-۴)

۷- قرآن کتابی شکست ناپذیر است.(فصّلت،۴۱)

۸- قرآن بهترین سخن است.(زمر،۲۳)

۹-  قرآن وسیله تذکر است.(ص،۸۷)

۱۰- قرآن خالی از انحراف است.(زمر،۲۷)

۱۱- قرآن کتاب بیان حقایق است.(قلم ۵۲)

۱۲- قرآن کتاب بیداری وهوشیاری است.(قلم،۵۲)

۱۳- قرآن کتاب معارف است.(اسراء،۸۹)

۱۴- قرآن هماهنگ با سایر کتب آسمانی است.(فاطر،۳۱)

۱۵- قرآن کتاب رحمت است.(نمل ،۷۷)

۱۶- قرآن کتاب مبین وآشکار است.(نمل،۱)

۱۷- قرآن هدایت گر مومنان است.(اعراف،۲۰۳)

۱۸- قرآن کتابی پر برکت است.(انعام ،۱۵۵)

۱۹- قرآن منبع معتبر تاریخ است.(نمل ،۷۶)

۲۰- قرآن هدایت گر جهانیان است.(قلم،۵۲)

۲۱- قرآن کتاب حکیم دانا است.(نمل،۶)

۲۲- قرآن کتاب پند واندرز است.(عبس،۱۱-۱۶)

۲۳-قرآن راهنمای حق طلبان است.(تکویر،۲۷-۲۸)

۲۴- قرآن کتابی شکست ناپذیر است.(سجده،۲)

۲۵- قرآن کتابی بی نظیر است.(اسراء،۸۸)

۲۶- قرآن آمیخته با مثل هاست.(روم،۵۸)

۲۷-قرآن کتاب خداوند است.(شعراء،۱۹۲-۱۹۳)

۲۸- قرآن کتابی پابرجاست.(کهف،۱-۲)

۲۹- قرآن کتابی کامل است.(نحل،۸۹)

۳۰- قرآن کتاب رفع اختلاف است.(نمل ۷۶)

۳۱- قرآن کتابی مستحکم است.(هود،۱)

۳۲- قرآن کتاب حق است.(اسراء۱۰۵)

۳۳- قرآن وحی الهی است.(نجم،۴)

۳۴- قرآن کتاب استدلال است.(اسراء،۴۱)

۳۵- قرآن شفابخش جان هاست.(اسراء،۸۲)

۳۶- قرآن کتاب تحریف ناپذیر است.(حجر،۹)

۳۷- قرآن بهترین مشاور است.(نهج البلاغه،خطبه ۱۷۶)

۳۸- قرآن بهترین مونس است.(الکافی ،ج۲،ص۶۰۲)

۳۹- قرآن در هر زمان نو است.(نهج البلاغه ،خطبه ۱۵۸)

۴۰- قرآن حاوی مسائل غیبی است.(نهج البلاغه،خطبه ۱۵۸)

۴۱- قرآن سفره پهن شده ی الهی است.(بحارالانوار،ج۹۲،ص۱۹)

۴۲-قرآن حجت خدا بر بندگان است.(نهج البلاغه ،خطبه ۱۸۳)

سرچشمه فیض لم یزل قرآن است

آن لوحه ی اصل و بی بدل قرآن است

 گر در دو جهان راه سعادت جویی

 مفتاح حقیقت و عمل قرآن است