پنجشنبه , خرداد ۸ ۱۳۹۹
فراموشی

اس ام اس فراموشی

اس ام اس فراموشی؛

واژه ها حرف ها و کلام ها در گذر زمان می آییند و می رونند

اما خاطره خوش باهم بودن هست که می ماند

افتخاری بود در کنار شما بودن حتی اگر فراموش شدم

بر باد رفته

صد بار بهتر است از

از یاد رفته

عادت می کنم

به داشتن چیزی و سپس نداشتنش

به بودن کسی و سپس به نبودنش

تنها عادت می کنم

اما فراموش نه

تا عشق تو آمد در قلبم ، تو رفتی

تا آمدم بگویم نرو ، رفته بودی

تا خواستم فراموشت کنم خودم را فراموش کردم

اشک خشک می شه

خنده محو می شه

اما یاد تو فراموش نمی شه

تو آسمون عاشقی ستاره پیدا نکنی

مدیون اشکای منی اگه فراموشم کنی

چون به کام دل نشد دستی در آغوشت کنم

میرم تا در غبار غم فراموشت کنم

سر در آغوش پشیمانی گذارم تا تو را

ای امید آتشین با گریه خاموشت کنم

دیروز می مردن ، فراموش می شدن آرام آرام

امروز چه زود از یاد می رویم بی آنکه بمیریم

می روی و من تحمل می کنم نبودنت را

می مانم و تو فراموش می کنی بودنـم را

تنها یک برگ مانده بود

درخت گفت : منتظرت می مانم

برگ گفت : تا بهار خداحافظ

بهار شد ولی درخت میان آن همه برگ دوستش را فراموش کرده بود

تمومه عمر آوازم ، دیگه خاموشه خاموشم

نمیری هرگز از یادم ، من از یادت فراموشم

شروع رفتنت بی من ، شروع شعر اندوهه

بدون بعد از تو یاد تو ، برام سنگین تر از کوهه

بی بهانه تو را مرور می کنم

تا خاموشیم نشان فراموشیم نباشد

واژه ها حرف ها و کلام ها در گذر زمان می آییند و می رونند

اما خاطره خوش باهم بودن هست که می ماند

افتخاری بود در کنار شما بودن حتی اگر فراموش شدم

فراموش کردن تو هنر می خواهد

و من بی هنرترین انسانم

شنیــده بودم که خاک سرد است

ایـــن روزها اما انگار آنقـــدر هوا ســـرد است

که زنــده زنــده فراموش می کنیــم یکدیگـــر را

فراموش کردنت برایم مثل آب خوردن بود

از همان آب هایی که می پرد توی گلو

و سال ها سرفه می کنیم

هرگز نفهمیدم فراموش کردن درد داشت یا فراموش شدن

به هر حال دارم فراموش می کنم فراموش شدنم را

ماه هاست فراموشش کرده ام

خاطراتش را هم

ولی نمی دانم دستانم چرا هنوز

به نوشتن نامش ذوق می کنند

برسنگ مزارم بنویسید آشفته دلی خفته دراین خلوت خاموش

او زاده ی غــم بـود کـه از خــاطــر دوستـــان گشــت فراموش

نامت را

خاطراتت را

و لمس حس بودنت را

همه و همه را به دست سرد باد سپردم

یادم تو را فراموش

برایـــم مهم نیســـت چه می شـــود

به همــــه ی باورهـــایم سوگنـــد

هیچ چیــزی برایــم مهـــم نیســت

فراموشــت نمی کنـــم

یک کــلام و این یعنــــی نهایــــت خوشــبختی

خواستم خودمو گول بزنم

همه ی خاطراتم رو انداختم یه گوشه ای

و گفتم فرامــــــوش

یه چیزی ته قلبم خندید و گفت : یادم

در عرض یک دقیقه می شه یک نفر رو خرد کرد

در یک ساعت می شه یک نفر رو دوست داشت

و در یک روز فقط یک روز می شه عاشق شد

ولی یک عمر طول می کشه تا کسی رو فراموش کرد

خاموشی بهانه است

مشترک مورِد نظر فراموشت کرده است !

تمام سپاس من از کسی است

که به من نیاز نداشت

اما فراموشم نکرد

بـه خـــــودم قــول می دهـم که فــراموشــــت کـنم

وقـــتی صـــبــح می شـــــــود تــو را کـه نـه

ولــــــی قــــــــولم را فـــــــرامـــوش می کـــــــنم

اینجا زمین است رسم آدم هایش عجیب است

اینجا گم که مى شوى به جاى اینکه دنبالت بگردند

فراموشت مى کنند

فراموش کردنت کار سختی نیست

کافی است دراز بکشم

چشم هایم را ببندم و برای همیشه بمیرم

وقتى که می گى

دیگه برای همیشه فراموشش کردى و هیچ احتیاجى بهش ندارى

و تمام بد و بیراه های دنیا رو نصیبش می کنى

دقیقا همون زمانیه که بیشتر از همیشه دلت براش تنگ شده

ما بخار شیشه ایم

نازمون کنی اشکمون در میاد

چه برسه فراموشمون کنی

خاطره تنها مدرکی است

که فراموشی را محکوم می کند

پس بمان در خاطرم

(اس ام اس جدید)

همچنین ببینید

از یاد رفتن

متن های فراموشی و از یاد رفتن

( جملات غمگین ) متن های فراموشی و از یاد رفتن این چشمه نباید بند …