زرتشت

جملات کــوتاه و زیبای زرتشـت

سخنان زرتشت؛

فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی.

*

راه جهان یکی است و آن راستی ست .

*

کسی که بر قلب خود غلبه نکرد بر هیچ چیز غالب نخواهد شد.

*

رفتار کن با دیگران همانطوری که توقع داری که دیگران با تو رفتار کنند.

*

آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر .

*
کسی را فریب مده تا دردمندنشوی

*

با مردم یگانه باش تا محرم و مشهور شوی

*

بیگناه باش تا بیم نداشته باشی

سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی

راستگو باش تا استقامت داشته باشی

متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی

دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی

سخی و جوانمرد باش تا آسمانی باشی

چالاک باش تا هوشیار باشی

*

دوستدار دین باش تا پاک و راست گردی

*

مطابق وجدان خود رفتار کن که بهشتی شوی.

*

روح خود را به خشم و کین آلوده مساز و هرگز ترشرو و بدخو مباش

*

در انجمن نزد مرد نادان منشین که تو را نادان ندانند.

*
اگر خواهی از کسی دشنام نشنوی کسی را دشنام مده.

*
سحر خیز باش تا کار خود را به نیکی به انجام رسانی.

*
اگرچه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار مزن تا تو را نگزد و نمیری.

*
با هیچکس و هیچ آیینی پیمان شکنی مکن که به تو آسیب نرسد.

*
مغرور و خودپسند مباش، زیرا انسان چون مشک پرباد است و اگر باد آن خالی شود چیزی باقی نمی ماند .

*

زندگی شما وقتی زیبا و شیرین خواهد شد، که پندارتان، کردارتان و گفتارتان نیک باشد.

*

پیمان شکنی یکی از شاخه های دروغ است.

*

هر یک از شما باید در کردار نیک به دیگری سبقت جوید و از این رو زندگی خود را خوش و خرم سازد.

*

خوشبخت کسی است که خوشبختی دیگران را فراهم سازد .

*

انسان در گزینش خوب و بد زندگی اش آزاد است .

هر زن و مردی بایستی بهترین گفتار را بشنوند و مسیر خویش را در زندگی برگزیند .

*

بهشت و دوزخ ما در این جهان در دستان خود ماست . نیکی پاسخ نیکی است و بدی سزای بدی . نتیجه زندگی ما حاصل اعمال ماست .

*

وظیفه هر انسان در زندگی اش کار و کوشش و آبادی و پیشرفت جهان است .

*

هر کس باید بیاندیشد که کیست ؟

از کجا آمده است و برای چه در این جهان زندگی میکند ؟

*

خداوند این جهان زیبا را برای شادی انسان در مسیر نیک آفریده است .

*

کسانی در زندگی سرافراز و آسوده خواهند زیست که در زندگی به ندای وجدان درونی خویش گوش فرا دهند و آن را ارج نهند . زیرا وجدان درونی همه انسانها آنها را به سوی کردار نیک رهنمایی میکند .

*

انسانی که گمراهی را ببیند و او را با دانش و خرد خویش راهنمایی نکند در ردیف گناهکاران است .

*

انسان به هر چه که اراده کند خواهد رسید . اندیشه آدمی سازنده زندگی اوست .

*

بهترین زندگی دو جهان برای کسانی است که نیک بیاندیشند و پارسایی را سرلوحه زندگی خویش کنند .

*

همسری که برای دخترت برگزیدی به او معرفی کن ولی انتخاب نهایی را به دست خودش بسپار .

*

نیکی و سود خویش را در زیان دیگری مخواه.

*

شریف ترین دل ها دلی است که اندیشه آزار کسان در آن نباشد .

*

دلیل شادی کسی باش نه قسمتی از آن

و همیشه قسمتی از غم دیگران باش نه دلیل آن.

*

هنگامی که همه یکسان فکر می کنند دیگر کسی بیشتر نمی اندیشد.

*

من آینده را دوست دارم چون بقیه عمرم را باید در آن بگذرانم .

*

آنچه را می شنوید به عقل سلیم و منش پاک و روشن بسنجید و آنگاه بپذیرید.

*

در دوره ای که از آن اوباش است بهتر است که اعتماد و اندیشه تان را پنهان کنید.

*

همیشه اشتباهات مردم را ببخش نه به خاطر اینکه آنها سزاوار بخشش اند بلکه تو سزاوار آرامش هستی.

*

انسانهایی که تنها هستند،همیشه در معرض خطر عشق اند.

*

بردباری ، هنگامی خوب است که مبدأ منزهی داشته باشد ،

 وگرنه در مقابل بیدادگری ، بردباری ناتوانی ، و ناتوانی مقدمه نابودی است.

*

اگر کسی را دوست داری، به او بگو . زیرا قلبها معمولاً با کلماتی که ناگفته میمانند، میشکنند .

*

کسی که بر نفس خود غلبه نکرد بر هیچ چیز غالب نخواهد شد.

*

عشق می ماند؛ انسان ها هستند که عوض می شوند .

*

خوشبختی از آن کسانیست که خواهان خوشبختی دیگران باشند .

*

شریف ترین دلها دلی است که اندیشه ی آزار کسان درآن نباشد.

*

خورشید باش که اگر خواستی برکسی نتابی نتوانی .

*

فاش نکردن اسرار مردم دلیل کرامت و بلندی همت است.

*

نیکی و سود خویش را در زیان دیگران مخواه.

*

عاشق عاشقی باش و دوست داشتن را دوست بدار،

 از تنفر متنفر باش و به مهربانی مهر بورز،

با آشتی آشتی کن و از جدایی جدا باش.

(جملات حکیمانه)