تترای زرد

ماهی تترای زرد

  ماهی تترای زرد

 Hyphessobrycon bifasciatus

قد این ماهی که بومی برزیل است تا ۵ سانتی متر می رسد .رنگ آن زرد متمایل به خاکستری است و در طرف بدن آن در پشت سر دو نوار عمودی تیره رنگ مشابه ماهی تترای قرمز وجود دارد .

نوزادها ابتدا دارای باله های قرمز و بلند مشابه ماهی تترای قرمز می باشند ولی بعدا آن را از دست داده و هم رنگ والدینشان می شوند. تغییرات قابل تحمل حرارت برای نگهداری از آن بین ۲۱ تا ۲۹ درجه سانتیگراد بوده ولی بهترین درجه حرارت برای رشد و نمو و تولید مثل آن ۲۴ تا ۲۵ درجه سانتیگراد است .

تولید مثل آن مشابه ماهی تترای قرمز است .

ماهی تترای زرد
ماهی تترای زرد
معرفی و شناخت ماهی تترای زرد
معرفی و شناخت ماهی تترای زرد

 

(زمزار)