جملات زیبــای والــت ویـتـمـــن
جملات زیبــای والــت ویـتـمـــن

جملات زیبا و کوتاه والت ویتمن

سخنان والت ویتمن (شاعر آمریکایی)

زندگی به من آموخت؛ بودن با کسانی که دوستشان دارم، از همه چیز با ارزش تر است.

*

ابرهای غارتگر دیرزمانی پیروز نخواهند ماند، دیر زمانی صاحب آسمان نخواهند بود

و اختران را تنها به ظاهر در کام خود فرو می برند.

*

تو نباید آنچه را ثروت و مال می نامند گرد کنی، باید آنچه به دست می آری و هر کامیابی که نصیب می شود با دستهای گشاده به گرد خود بپراکنی.

*

آیا ما پیروزی را بزرگ انگاشتیم؟ آری چنین نیز هست – اما اکنون چنین می بینیم که شکست هم، اگر از آن گریزی نباشد، بزرگ است، و مرگ و بیم نیز بزرگ اند.

*

چه لوحه ی یادبود و چه سنگ نبشته ای بر مزار توست، ای میلیونر؟ ما ندانیم که چه سان زیستی، اما این دانیم که عمر خود را در دادوستد و در میان گروه دلالان بسر آوردی، نه رادمردی و قهرمانی از آن تست، نه نبردی و نه افتخاری.

*

در جوهر چیزها چنین نهاده اند که از ثمره ی هر توفیقی، هر چه باشد، چیزی پدید آید که مبارزه ی عظیم تری را واجب سازد.

*

به هیچ شوهری و هیچ زنی و هیچ یاری اعتماد نیست که اعترافات آدمی را بشنود.

*

غرق در اندیشه جهان، دیدم ذره ای که نام آن « نیکی » است استوار بسوی ابدیت می شتابد، و دریای بی کرانی که « بدی » نام دارد خود را به هر سوی می کشاند، تا ناپدید شود و بمیرد.

*

پیشتر رویم! انگیزه ها بزرگتر خواهند بود.

*

تا کسی شهامت و تندرستی را با خود نیاورد به عرصه ی آزمایش پا نتواند گذاشت.

*

اکنون راز پرورانیدن برترین کسان را در می یابم، باید که در هوای آزاد نشو و نما کرد و با زمین خورد و خفت.

*

خرد را آخرین بار در مدرسه ها نمی آزمایند، خرد را نمی توان از کسی که صاحب آن است به کسی که از آن محروم است منتقل ساخت.

*

دیگر در دل جنگل های عظیم راه نخواهیم سپرد، بلکه از میان شهرهای عظیم تر خواهیم گذشت، اکنون چیزی عظیم تر از ریزش نیاگارا در برابر ما خروشان است، سیل آدمیان.

*

گذشته، آینده، عظمت و عشق – اگر آنها از تو تهی هستند تو خود از آنها تهی هستی

*

من بر این باورم که دیدن یک برگ علف، کمتر از سفر به ستارگان نیست.

*

شیفتگی ذاتی هر اتم این است که به سرچشمه ی الهی و بنیادی‌‌اش بازگردد.

*

به پیش می رویم تا آنچه را زمین و دریا هرگز به ما نداده اند به دست آوریم.

(جملات حکیمانه)