پروانه ماهی نخ باله(پروانه ماهی اوریگا)

پروانه ماهی نخ باله (Chaetodon Auriga)

پروانه ماهی نخ باله(پروانه ماهی اوریگا)+عکس

(Chaetodon Auriga / Threadfin butterflyfish)

دارای گسترش وسیع از دریای سرخ و سواحل شرقی آفریقا تا جزایر هاوایی می‌باشد. گونه‌های موجود در دریای سرخ معمولاً فاقد خال‌های سیاه روی باله پشتی می‌باشد. در نمونه‌های جوانتر، دنباله روی باله پشتی وجود ندارد ولی با رشد بیشتر ماهی، این دنباله ظاهر می‌گردد. پروانه ماهی نخ باله یکی از معمولی‌ترین نوع پروانه ماهی‌های آکواریومی به حساب می‌آید که بین ماهی‌های صید شده در اقیانوس کبیر به میزان وفور یافت می‌شود. طول آن تا ۲۰ سانتی‌متر هم می‌رسد.

پروانه ماهی نخ باله (Chaetodon Auriga)

(زمزار)