پروانه ماهی به نت +عکس

پروانه ماهی به نت (Chaetodon Bennetti)

پروانه ماهی به نت (Chaetodon Bennetti)+عکس

پراکنش این ماهی از سواحل شرقی آفریقا تا هند و چین، ژاپن، جزایر اقیانوس کبیر تا تاهی تی (ولی به جزایر هاوایی نمی‌رسد)می رسد.

دارای بدنی زرد رنگ بوده که لکه ای سیاه رنگ(خال بزرگ سیاه) روی بدن آن با حلقه آبی رنگی احاطه شده است ممکن است به وسیله لکه سیاه‌رنگی که روی آن قرار می‌گیرد، نامشخص گردد. دو خط آبی روی بدن که به شکل عدد ۷ ‏می باشد منحصراً در این ماهی دیده می‌شود. طول آن تا ۲۲ سانتیمتر هم می رسد.

پروانه ماهی به نت (Chaetodon Bennetti)
پروانه ماهی به نت (Chaetodon Bennetti)
پروانه ماهی به نت +عکس
پروانه ماهی به نت +عکس

(زمزار)