پروانه ماهی سيترون
پروانه ماهی سيترون

پروانه ماهی سیترون (Chaetodo Citrinellus)

پروانه ماهی سیترون (Chaetodo Citrinellus)+عکس

پراکنش این ماهی شامل جزایر هاوایی و مناطق استوایی بین اقیانوس‌های هند و کبیر است.

معمولا این گونه را با سایر انواع پروانه ماهی های خالدار اشتباه می نمایند. عامل اصلی تشخیص آن لبه سیاه‌رنگ بدن است که تا باله مخرجی ادامه می یابد.

این ماهی همچنین دارای نوار سیاه‌رنگی روی ساقه دمی می باشد. طول آن به ۱۲ تا ۱۹ سانتیمتر می رسد.

پروانه ماهی سیترون
پروانه ماهی سیترون

پروانه ماهی سیترون

(زمزار)