پیامبر رحمت
پیامبر رحمت

چهار چیزی که پشت آدمى‏ را می شکند

پیامبر «صلی الله علیه واله» فرمودند:
اى على! چهار چیز پشت آدمى را مى ‏شکند:
پیشوایى که نافرمانى خداى بزرگ کند و فرمانش مطاع باشد(و مردمان ناچار باشند از او فرمان برند)؛

همسرى که شوهرش جانب او را رعایت کند و او به شوهر خیانت ورزد؛
فقرى که شخص فقیر براى آن چاره‏ گرى نیابد،
و همسایه بد در محلّ سکونت.

الحیاه / ترجمه احمد آرام، ج‏۴، ص۳۹۰