جملات کوتاه و زیبای دالای لاما
جملات کوتاه و زیبای دالای لاما

جملات کوتاه دالای لاما

سخنان دالای لاما؛

با زمین مهربان باش
*
سالی یکبار به جایی برو که پیش تر هرگز در آن جا نبوده ای
*

بر این باور باش که عشق و دستاوردهای عظیم، در برگیرنده مخاطرات بزرگ است
*
آنگاه که می بازی، از باختت درس بگیر
*
سه اصل را دنبال کن: محترم داشتن خود، محترم داشتن دیگران ،جوابگو بودن در قبال تمام کنش های خود
*
به یاد داشته باش، دست نیافتن به آنچه می خواهی، گاهی از اقبال بیدار تو سرچشمه می گیرد
*
قواعد را فرا گیر تا به چگونگی شکستن آن ها به گونه ای شایسته، آگاه باشی.نگذار ستیزه ای خُرد بر ارتباطی پر قدر، خللی وارد سازد
*
هرگاه به اشتباه خویش پی بردی، بی درنگ گامهایی برای اصلاح آن بردار
*
هر روز مجالی را صرف خلوت کردن کن
*
آغوشت را به سوی دگرگونی بگشای، امّا از ارزش های خود دست بر ندار
*
به یاد داشته باش، خاموشی گاهی بهترین پاسخ است
*
نیکو و آبرومند زندگی کن، آنگاه، به وقت سالخوردگی، هنگامی که به گذشته بیاندیشی، از زندگی ات دیگر بار لذت خواهی برد
*
فضای عشق در خانه تو شالوده ای است برای زندگی ات
*
در ناسازگاری ها با افراد مورد علاقه ات، تنها به وضعیت فعلی بپرداز. گذشته را بزرگ نکن
*
دانش خود را تسهیم کن، که طریقی برای دستیابی به جاودانگی است
*
به یاد داشته باش، بهترین رابطه، رابطه ای است که عشقتان به یکدیگر بر نیازتان به یکدیگر فزونی یابد
*
کامیابی خود را به داوری بنشین، از آن طریق که بدانی چه واگذارده ای تا کامیابی را بدست آوری
(جملات حکیمانه)