امام زمان

آن جمعه ای که روز ظهور تو میشود

(اشعار انتظار ظهور)

دلهای ما سراچه ی نور تو میشود
گرد و غبار جاده ی دل را گرفته ام
روزی دلم مسیر عبور تو میشود
چشمان خیس من که به راه تو مانده است
شرمنده ی دو پلک صبور تو میشود
اردیبهشت میشود اسفند باغ ما
روزی که سبز عطر حضور تو میشود
(محمد حسن بیات لو)