عاشقانه

متن عاشقانه همراه با عکس

متن عاشقانه همراه با عکس (اردیبهشت ۹۴)

گاهی چقدر دلم هوس شیطنت میکند…

از همان شیطنت هایی که حرف تو پشت بند آن باشد که بگویی:

مگه دستم بهت نرسه…

*

*

متن عاشقانه همراه با عکس

*

*

گاهی با یک بی ی دلی می شکند

گاهی با یک کلمه یک انسان نابود می شود

مراقب بعضی یک ها باشیم

در حالی که ناچیزند همه چیزند ….

*

*

*
و همیشه هم رفتن قصه ی بدی نیست….!!!

گاهی میروی وبا رفتنت چشم های پر نفرتی را پر از اشک میکنی….!!

سال هاست که صدای قدم هایم رفتنی ست….

چه طولانی شده اند این سال ها…!!

چه سال های شلوغی……!!!!

*

*

غمگین و دلشکسته

*

*

گاهـــــــــــــــــــــی وقتـــــــــــــــــها . . .

از کنار غصه ها باید رد شد و گفت :

میـــــــــــــــــــــــگ  میـــــــــــــــــــــــــگ . . .

*

*

*

خواستم  گلــــــــــــــــه  کنم از نابانــــــی هایت . . .

امــــــــــــــــــــــــّـــــــــــــا . . .

خوب  کـــــــــه فکـــــــــــــر میکنم . . .

مـــــــــــــــن بی مقدمه عاشق تـــــــــــو شدم . . .

تقصیـــــــــر تــــو نیست . . . اشتبـــــــاه مَـــــن است . . .!

*

*

متن عاشقانه همراه با عکس

*

*

بــراے درפֿــت‌‌ هـاے ڪـنـار جــاده

فــرقــے نــدارد ،

ڪـســے ڪـہ در سـفــر اســت ؛

مـے رود ، یــا مـے آیـــد (!)

بــراے مــטּ امــا فـــرق زیــادے دارنـــد ،

درפֿــتــاטּ مـســیــرے ڪـہ

از تــو دورҐ مـے ڪـنــد

و درפֿــتــاטּ مـسـیــرے ڪـہ بـہ تــو نـزدیــڪـــم . . .

*

*

*

פֿــورشـیـــد

تـوهــم روشـنــے بـیـــش نـیـسـت (!)

وقـتـے چـشــم‌ هـایــم

بـہ دیـــدار تـــو روشــטּ نـمـے شــود . . . (!)

*

*

اس ام اس آغوش

*

*

مــرغ عـشــق هــا هــم ،

پـیــدا نـڪــردنــد ؛

فــال آمــدنــت را (!)

مــטּ ڪـہ گـنـجـشـڪـے پــاپـتــے اҐ . . .

*

*

*

نبـــــــــار بــــــــــــــــــــــــــــــاران . . .

لعنــــــــــتــــــــــــی نبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار. . .

امشب با دیگـــــــــــــری بیــــرون است . . .

ســـَــــــــرمـــــــــــــــــــــــــا میخورد ! ! !

*

*

به سلامتی...

*

*

شماره عوضــــــــــــی نبود . . . صـــــــــــــــدا اشتبـــــــــاه نبود . . .

صـــــــدا همان صــدا بود . . .

چیزی دیگر انگار عوض شده بود . . .
چیزی شبیه دل . . . !

*

*

*

این روزهها شبیه جودی ابوت شده ام.  .  .

برای بابا لنگ درازی مینویسم . . .

که این روزها دیگر خودم هم نمیشناسمش!!!

*

*

گریه

*

*

صــــــــــدا …

دوربـین …

حرکـــت …

باز هم برایم نقــــــــــــش بازی کن !

(زمزار)