چیستان های ناب

چیـســـتان هـای نـاب

چیستان های ناب (جالب و خواندنی)

چیستان:

۱ – آن چیست که چه پر باشد و چه خالی وزنش یکی است؟

 

۲- این عبارت را درست بخوانید: گندم فروشا، ارزن آمد نخود آمد ماش فرستادیم برنجش مده، برنجش بده.

 

۳- آن چیست که سر ندارد، کلاه دارد، یک پا دارد و کفش ندارد؟

 

۴- آن چیست که در رادیو و دریا مشترک و هردو آن را دارند؟

 

۵- چیست آن گرد گنبد بی در       پوست در پوست گرد یکدیگر
هرکه بگشاید این  معما  را       رخش  از  آب  دیده  گردد  تر

 

۶ – عبارت زیر را بخوانید:H-M-B-A-A4-B-R

 

۷- بالای آن جای حساب است، پایین آن بازی تاب است؟

 

۸ – آن چیست که یک چشم و یک پا دارد؟

 

۹ – چراغ راهنمایی و رانندگی که روبروی خیابان است قرمز است، افسر راهنمایی هم در آنجا ایستاده است، با اینحال راننده ای از چراغ قرمز می گذرد و کسی مزاحم او نمی شود. چطور چنین چیزی ممکن است؟

بیشتر بخوانید
گذشتم از گذشته ام …

 

۱۰- آن چیست قبای زرد در بر دارد، اندام ظریف چون صنوبر دارد، زرد است، به مشام تلخ است ولی طعمی چون شکر دارد؟

 

۱۱- آن کدام گیاه است که اگر نصفش کنی نیم آن لنگ و نیم دیگرش غصه باشد؟

***

***

***

***

***

***

***

***

پاسخ چیستان ها:
۱ – نوار

۲ – عبارت اینگونه خوانده می شود: «گندم فروشا، ار، زنی آمد، نه خود آمد ماش (ما او را) فرستادیم، به رنجش مده، برنجش بده

۳ – قارچ

۴ – موج
۵ – پیاز

۶ – عبارت مزبور چنین خوانده می شود: «هاشم بیا آچار بیار»

۷- ساعت پاندول دار

۸ – سوزن

۹ – آن راننده پیاده بوده است، بنابراین افسر راهنمایی کاری باو ندارد
۱۰- لیموشیرین

۱۱- شلغم نیم آن لنگ است در معنی

( بیتوته )