یاد و خاطره زیباست

تا دیده باز شد به جهانم، جهان گذشت (کلیم کاشانی)

( شعر و دلنوشته زیبا )

تا دیده باز شد به جهانم، جهان گذشت…(کلیم کاشانی)

تا دیده باز شد به جهانم، جهان گذشت
تیر شهاب خاطره ها از کمان گذشت
تا خواستم به مدرسه عشق رو کنم
دوران درس و مرحله امتحان گذشت
بد نامی حیات دو روزی نبود بیش
آن هم به تو گویم چند سال گذشت
یک روز صرف بستن دل شد از این و آن
روز دگر به کندن دل از این و آن گذشت

( کلیم کاشانی )