عاشقانه و زیبا

رقـــص پروانه دل از گــل گلـزار تو بود…(الیار)

( شعر عاشقانه )
صبح رحمت
رقـــص پروانه ی دل از گــل گلـزار تو بود
نغمه ی ساز من از صوت گهـــر بار تو بود
جلـوه هـایـی که ببرد از کـف دل هوش مرا
این همه پرتـوی از صـــورت مه پار تو بود
دل غفلـت زده بیــدار شــد از خــواب، مرا
چشــم بیــدار دلــم از دل بیـدار تـــو بود
شربـت جـــان مـن از نحـــل ارادت برسید
شهــد کــام دو جهــان از شکر کار تو بود
باغ تقدیـــر مــرا، صــوت دل آرام گـرفت
صــوت دلبـــر همه از چلچله و سار تو بود
هرکه آمد به جهان لوح دل از دست تو برد
دور امضــای وجـود از سر پرگـــار تو بود
صبح رحمــت بــدمــد تا ابـــدیــت همه را
تــابــش نـور دل از روزن اسحـــار تو بود
دار فرمـــان تو را ســر بسپـــردم عجبـــا!
کاین سر افرازی جان از سر آن دار تو بود
خوش برآمــد غــزلی از دل الیــــار کنـون
دانـــد ایـن هـم کـرمی ازدر دربـار تو بود
الیار (جبار محمدی)

همچنین ببینید

(شعر) یار باز آمد و غـم رفـت و دل آرام گـرفت

( اشعار زیبا ) عاشقانه ای از رعـدی آذرخـشی یار باز آمد و غـم رفـت …