بارالها

بار الهــا! حاجت ما را روا هر روز کن … (الیار)

( اشعار و ابیات عارفانه – مناجات )
بارالها
بار الهــا! حاجت ما را روا هر روز کن
روزهای عمر ما را در جهان نوروز کن
دشمنان دین ما و میهن ما را تو خوار
مردمان خوب را بر دشمنان پیروز کن
روزه ی مـا را اگر ناقص بود انــدر شمار
در پذیر و از کرم در حلقه ی سی روزکن
تیرگـــی ها از دلم بزدای تا گردد سپید
هم شب تـار مرا پیوسته همچون روز کن
بس تو ما را برنواز و گستران خوان کرم
هم همی هرروز ما را بهتــر از دیروز کن
نور ایمــان را بتـابان بر دل این مردمان
جان ما را برگداز از مهـر خود پرسوز کن
این دل الیـــار را پیوسته انـدر مهر خود
از بدی هـا دور و از دورانـه پند آموز کن
الیار (جبار محمدی)

بیشتر بخوانید
سادگی مرا ببخش که خویش را تو خوانده ام (دلنوشته)

همچنین ببینید

فاطمیه

(شعر) سینه‌ها مانـده پـر از ناله ی نشنیده هنوز

( شعر برای شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها – اشعار دهه فاطمیه ) حمله …