پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز) (Chaetodon Lunula - Raccoon butterflyfish)

پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز)

پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز)

(Chaetodon Lunula – Raccoon butterflyfish)

پروانه ماهی راکون خط قرمز (ماسک دار) بومی سواحل شرقی آفریقا تا جزایر هاوایی ست. این ماهی در طول رشد و نمو خود از مرحله بچه ماهی تا ماهی بالغ متحمل تغییراتی در رنگ آمیزی می‌گردد. خال ‏سیاه باله پشتی در سن بلوغ از بین رفته و بر‌عکس لکه سیاه پشت سر با افزایش سن پر رنگ‌تر می‌گردد. طول آن تا ۲۳ سانتی‌متر می‌رسد. این ماهی بدلیل طرح بندی و رنگ شبیه به طرح و رنگ بندی راکون هاست به همین دلیل نام دیگر آنرا پروانه ماهی راکون گذاشته اند.

تصاویر پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز)

پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز)  (Chaetodon Lunula - Raccoon butterflyfish)

پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز)  (Chaetodon Lunula - Raccoon butterflyfish)

پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز)  (Chaetodon Lunula - Raccoon butterflyfish)

( زمزار )