آدم که دلتنگ می شود

زود به زود می میرد

تنهایی که از یک حد گذشت

دیگر تمام آدم های دنیا هم ترکت کند

مهم نیست …

آدم های دور و برتان را نمی توانید تغییر دهید

اما آدم هایی که انتخاب می کنید که دور و برتان باشند چرا

اگر ان روز دل هوا هوس سیب نمیکرد

امروز تنگ در آغوش خدایم بودم………

چقدر باید تاوان هوس های دل این و ان را بدهیم؟؟؟؟؟

تنهایی یعنی: متاسفم دلم……………

هیچ کس دلواپست نشد…!!!!!

همیشه کسانی هستند

که در نهایت دلتنگی

نمی توانیم آنها را در آغوش بگیریم

بدترین اتفاق شاید همین باشد ..

چقدرسخته یه عمرفکرکنی

پشتت یه کوه هست

برگردی ببینی یه عمرپشتت دره بوده!!!!!

زندگی

شاید

آسانتر بود اگر هرگز ندیده بودمت …

کمتر اندوهبار بود

هربار که ما مجبوریم از هم جدا شویم…

نگران نمی بودیم

برای بار بعد که بایستی باز جدا شویم

و بارهای بعدتر

بعدتر …

زندگی شاید

ساده تر بود اگر تو را ندیده بودم

فقط …

آن دیگر

زندگی ِ من نبود !

عشق ابزاری است که تمام دردسرهای کوچک را

به یک دردسر بزرگ تبدیل می کند

بعضی وقتا انقدر خسته ای

که دوست داری کمی دورتر از خودت استراحت کنی

اما دلت نمیاد حتی یه لحظه تنها بذاری

جسمی رو که بهترینای زندگیت روش زخم زدن

خدایا فاصله ات تا من

خودت گفتی که کوتاهه

از اینجا که من ایستادم

چقدر تا آسمون راهه؟!…

نمی دانی !

هیچ کس نمی داند…

پشت این چهره ی ارام …

در دلم چه می گذرد

نه نمی دانی!

این ارامش ظاهر و این دل نا ارام چقدر خسته ام میکند…

 ( زمزار )