امام صادق ع

۱۳ سخن گهربار از امام صادق (ع)

( جملات حکیمانه )

۱۳ سخن گهربار از امام صادق (ع)

امام جعفر صادق (ع) : عاقل ترین مردم خوش خلق ترین آنهاست .
اصول کافی ، ج ۱ ، ص ۲۷

*

*
امام جعفر صادق (ع): خداوند متعال فرموده است: بنده من با چیزی محبوبتر از انجام واجبات به من دوستی نکند.
اصول کافی ، ج ۳ ، ص ۱۲۹

*

*

امام جعفر صادق (ع) : اهل دوزخ از اینرو در دوزخ جاودان باشند که نیت داشتند اگر در دنیا جاودان باشند همیشه نافرمانی خدا کنند و اهل بهشت از اینرو در بهشت جاودان باشند که نیت داشتند اگر در دنیا باقی بمانند همیشه اطاعت خدا کنند پس این دسته و آن دسته به سبب نیت خویش جاودانی شدند ، سپس قول خدای تعالی را تلاوت نمود : بگو هرکس طبق طریقه خویش عمل می کند . فرمود : یعنی طبق نیت خویش .
اصول کافی ، ج ۳ ، ص ۱۳۵ – ۱۳۶

*

*
امام جعفر صادق (ع) : چون خدای تعالی بنده ای را دوست دارد و او عمل کوچکی انجام دهد ، خدا او را پاداش بزرگ دهد.
اصول کافی ، ج ۳ ، ص ۱۳۷ – ۱۳۸

*

*
امام جعفر صادق (ع) : با یکدیگر مصافحه کنید ، زیرا مصافحه کینه را می برد.
اصول کافی ، ج ۳ ، ص ۲۶۴

*

*

امام جعفر صادق (ع) : عبادت کنندگان سه دسته اند: گروهی خدای متعال را از ترس عبادت کنند و این عبادت بردگان است، گروهی خدای متعال را به طمع ثواب عبادت کنند و این عبادت مزدوران است. دسته ای خدای متعال را برای دوستیش عبادت کنند و این عبادت آزادگان و بهترین عبادت است.
اصول کافی ، ج ۳ ، ص ۱۳۱

*

*
امام جعفر صادق (ع) : همه خیر در خانه ای نهاده شده و کلیدش را زهد و بی رغبتی به دنیا قرار داده اند.
اصول کافی ، ج ۳ ، ص ۱۹۴

*

*

امام جعفر صادق (ع) : میان ایمان و کفر فاصله ای جز کم عقلی نیست. عرض شد : چگونه ای پسر پیغمبر ؟… فرمود: بنده خدا در حاجت خود متوجه مخلوق می شود، در صورتی که اگر با خلوص نیت متوجه خدا شود آنچه خواهد در نزدیکتر از آن وقت به او رسد.
اصول کافی ، ج ۱ ، ص ۳۲ – ۳۳

*

*
امام جعفر صادق (ع) : عبادت را به خود مکروه و ناپسند ندارید.
اصول کافی ، ج ۳ ، ص ۱۳۷

*

*
امام جعفر صادق (ع) : چون خدا خیر بنده ای خواهد، او را در دین دانشمند کند.
اصول کافی ، ج ۱ ، ص ۳۹

*

*

امام جعفر صادق (ع) : به امام صادق علیه السلام عرض شد. کدام اعمال بهتر است ؟

فرمود : نماز در وقت و نیکی با پدر و مادر و جهاد در راه خدای متعال .
اصول کافی ، ج ۳ ، ص ۲۳۱

*

*

امام جعفر صادق (ع) : از جمله دوست داشتنی ترین اعمال نزد خدای متعال شادی رسانیدن به مؤمن است و سیر کردن او از گرسنگی ، یا رفع گرفتاری او یا پرداخت بدهیش .
اصول کافی ، ج ۳ ، ص ۲۷۶

*

*
امام جعفر صادق (ع) : از پیغمبر پرسیدند : کفاره غیبت چیست ؟ فرمود : برای آن کس که غیبتش کردی هر زمان به یادش افتادی از خدا طلب آمرزش کنی.
اصول کافی ، ج ۴ ، ص ۶۱

( زمزار )