اس ام اس جدید

سری ۳۲ اس ام اس و پیامک جدید

سری ۳۲ اس ام اس و پیامک جدید

( آرشیو جدیدترین اس ام اس ها )

پنجره ها کلافه اند از سنگینی نگاه منتظرم

اگر نمی آیی

اینقدر پنجره ها را زجر ندهم

چشم هایم به جهنم

 

گآهـــــی فِــــکر میکُـــــنَمــ

عــــاشق رآ بـا الـــــــف باید نوشــــت

تا کِــــه معلـــــوم شَــــود

ســـرش همیشهـ کلاه مــــــی رود

بازم کلاغ

  آدم نیست

ولی از اون روزی که دنیا میاد

یه رنگ

سیاه سیاه

همیشه همین است

تا می آیی به خودت بیایی

عجیب دیر است

و با این که دنیا کوچک تر از آنی ست که می گویند

تا می آیی برگردی

همه چیز  عجیب عوض شده!!!

ایست

اینجا بازرسیت میگردم!

مبادا….

با خودت دل بیاوری!!

   عبور دل

ممنوع است…!

حالم گرفته از این شهر  که آدمهایش همچون هوایش  ناپایدارند  ……

  گاه آنقدر پاک که باورت نمی شود

گاه چنان آلوده که نفست می گیرد

نمی فهمم ….

وقتی به نماز می ایستم ؛ من تو را می خوانم… ؟! یا تو مرا می خوانی …. ؟!

فقط کاش که عشق مان دو طرفه باشد … !!!

چنــد روزی ســت  تــو را کــه در آغــوش مــی گیــرم،

  بــاز هــم  ســرمــای وجــودت را حــس مــی کنــم!

کــاش بــرای ســردی قــاب هــا در زمستــان

فکــری میشــد . .

من حرفهای زیادی برای گفتن دارم

چشـمـهایم را ورق بــزن

حرفـهای ناگفته ام را خــودت بخوان…!

داغـــونی اَم

از آنجـــــا شــــروع شـــــد  کــــه فهمیـــــدم

اَز میـــــان ایـــــن همـــــه بـــود

مَــــن در آرزوی یکــــی ام کــــه نبـــــود

( زمزار )