عزاداری ماه محرم کرکوند در سال های گذشته

عکس های قدیمی از محرم های شهر کرکوند

عکس های قدیمی از محرم های شهر کرکوند

( تصاویری از عزاداری های ماه محرم سال های گذشته کرکوند )

عکس های ارسالی توسط آقای مسعود رفیعی ( عزاداریهای ماه محرم دهه ۶۰ خورشیدی )

پیروزی انقلاب اسلامی در شهر کرکوند حرکت نمادین بسیج کرکوند - قبل از مراسم زنجیرزنی و سینه زنی - کرکوند

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در شهر کرکوند -حرکت نمادین بسیج کرکوند قبل از مراسم زنجیرزنی و سینه زنی

حرکت نمادین خانواده های شهدای کرکوند قبل از حرکت دسته زنجیرزنی

حرکت نمادین خانواده های شهدای کرکوند قبل از حرکت دسته زنجیرزنی

محرم دهه 60 خورشیدی - زنجیرزنی

محرم دهه 60 خورشیدی - زنجیرزنی

محرم دهه ۶۰ خورشیدی – زنجیرزنی 

محرم های قدیم شهر کرکوند – عکس از مصطفی بهرامی

عزاداری قدیم محرم کرکوند عزاداری قدیم محرم کرکوند

(عکس قدیمی از عاشورای حسینی – داوود بهرامی)

عاشورای قدیم-کرکوند

( زمزار )