(تصاویر) شالیکاری در کرکوند ۱۳۸۹

(تصاویر) شالیکاری در شهر کرکوند ۱۳۸۹

( عکس هایی از برنج کاری (شالیکاری) کرکوندیها در خردادماه ۱۳۸۹ خورشیدی )

( عکس از حسین محمدی )