عاشقانه - اشعار

ما حریف غم و پیمانه کشی پیشه ما … (مشتاق اصفهانی)

( شعر عاشقانه )

ما حریف غم و پیمانه کشی پیشه ما … (مشتاق اصفهانی) 

ما حریف غم و پیمانه کشی پیشه ی ما
دیده ی ما قدح ما دل ما شیشه ی ما
ما در این بادیه آن خار بن تشنه لبیم
که رهین نمی از خاک نشد ریشه ی ما
مشکل عشق به فکرت نشود طی ورنه
رخنه در سنگ کند ناخن اندیشه ی ما
منع ما چند کنی این همه، مشتاق که هست
عشق بازی فن ما باده کشی پیشه ی ما

( زمزار )