(تصاویر) یک روز پاییزی در ساحل زاینده رود

(تصاویر) یک روز پاییزی در ساحل زاینده رود

(تصاویر) یک روز پاییزی در ساحل زاینده رود – ۱۳۹۴

( عکسهایی از ساحل زنده رود جاری در فصل پاییز )

( بر روی عکس ها کلیک کنید … )

( زمزار )