غلام اسماعیلی

دلنوشته هایی از سر ذوق یک کرکوندی باصفا

( اشعاری زیبا از غلام اسماعیلی کرکوندی )

دلنوشته هایی از سر ذوق یک کرکوندی با صفا

شعر بهار

شده فصل بهار و عید نوروز                 محبت پیشه کن بهتر ز دیروز

به جای کینه و قهر و حسادت                  بکن نیکی به مردم بی نهایت

بگیر دست ضعیفان را تو با شور                بکن شیطان ملعون را ز خود دور

سعادتمند و با فضل و کرم باش             تو نقل مجلس این انجمن باش

تو در پیش خداوند پر بها باش                  همیشه در پی صلح و صفا باش

نما اندیشه و آینده بین باش                 جوانمردی تو برروی زمین باش

متین و باوقار و خوش زبان باش             تو محبوب خدای این جهان باش

تو با یاد خدا در هز زمان باش              که از فکر شیاطین در امان باش

به جای آن غرور و فکر ساده                  ببر از لحظه هایت استفاده

همیشه طالب لطف خدا باش                تو محبوب دل های با صفا باش

*

*

*

*

من از اول جوانی ساده بودم

برای حمَالی آماده بودم

تمام سعی من از جان و دل بود

سر و کارم فقط با خشت و گل بود

کشیدم زحمت بی حد و بسیار

ندارم جز خداوند مونس و یار

من از اول نداشتم شانس و اقبال

نبودم من به فکر مال و اموال

*

*

*

*

من آن ایرانی میهن پرستم                نباشد غیر از این تا زنده هستم

من آن ایرانی پاک و غیورم                   اگر صد جان دهم باز هم صبورم

اگر دشمن نماید عرض اندام                 کند حمله به ایران همچو صدام

شویم ما مثل سهراب و سیاوش                    زنیم بر فرق دشمن گرز و آتش

بگیرند دشمنان گاهی بهانه                   بماند نام ایران جاودانه

*

*

غلام اسماعیلی

*

*

شهدا

او که باشد همت و نام او رحمانی ست                          مایه ی فخر من و هم اهل این آبادی ست

میگویم از حسین و از علی و هم حبیب                     جملگی بودند جوان هایی نجیب

یک شهید سربلند است بینشان                                   تا به اینک من نبردم نامشان

او که مرد هم جهاد و جبهه بود                                هم فروتن بود و هم افتاده بود

یادی از سردار نام آور کنم                           از علی اکبر رفیعی آن گل پرپر کنم

او که بوده خار چشم بعثیان                           افتخار کرکوند و جمله ی ایرانیان

*

*

*

*

کرکوند

بیا شهر کرکوند ٬ببین چقدر صفا داره
اگه من یاوه نگم٬ مردمی با حیا داره

شهر ما اگر چه با طراوته
اگه از حق نگذریم٬٬شهردار باسخاوته

شهرما اگرچه که نمونه شد
بیشترش لطف همان یگانه شد

شهر ما بین شهرها نمونه است
اگه باور نداری بیا ببین چگونه است

بچه های شهرداری خیلی گل اند
بعضی شون لاغر وبعضیاشونم تپلند

اگه شهر کرکوند٬٬دیدی تمیز وباصفاست
بیشترش لطف ریس ٬با زحمت کارگراست

رفقا گوش کنید ٬زندگی خیلی سخت شده
دنیای امروز مون برا همه قفس شده

اب رودخونه رومون بسته شده
رعیت بیچاره هم از زندگی خسته شده

( زمزار )