فقر

به انسان بودنت شک کن … (فروغ الزمان فرخزاد)

(شعر زیبا)

به انسان بودنت شک کن … (فروغ الزمان فرخزاد)

اگر مستضعفی دیدی،

ولی از نان امروزت

به او چیزی نبخشیدی.
به انسان بودنت شک کن …

اگر چادر به سر داری،
ولی از زیر آن چادر

به یک دیوانه خندیدی
به انسان بودنت شک کن …

اگر قاری قرآنی،
ولی در درکِ آیاتش

دچارِ شک و تردیدی.
به انسان بودنت شک کن …

اگر گفتی خدا ترسی،
ولی از ترس اموالت

تمام شب نخوابیدی.
به انسان بودنت شک کن …

اگر هر ساله در حجّی،
ولی از حال همنوعت

سوالی هم نپرسیدی.
به انسان بودنت شک کن …

اگر مرگِ کسی دیدی،
ولی قدرِ سَری سوزن

ز جای خود نجنبیدی
به انسان بودنت شک کن …

( زمزار )