تخریب بقعه امامزاده حلیمه خاتون (س) کرکوند و شروع طرح توسعه حرم

(تصاویر) تخریب بقعه امامزاده حلیمه خاتون (س) کرکوند و شروع طرح توسعه حرم

در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۳۷۲ خورشیدی صورت گرفت؛

(تصاویر) تخریب بقعه امامزاده حلیمه خاتون (س) کرکوند و شروع طرح توسعه حرم

( بنای قدیمی امامزاده بی بی حلیمه خاتون (س) شهر کرکوند در حال تخریب جهت بازسازی و طرح توسعه حرم )

( زمزار )