فانوس شبانه

نغمــه ی اوصــاف رویت بر لبان بلبـل است … (الیار)

( غزل عاشقانه )
عکس یار …
عکست اندر دانه پنهان و نمایان درگل است
نغمــه ی اوصــاف رویت بر لبان بلبـل است
روزنـی بـاشــد به گلــزار جمــالت هر گـلی
جان بلبل هم از آن رو بی قرار هر گل است
دانــه ی تقــدیر ما را مخفی از ما کــرده ای
چون گلی پوشیده اندر دانه های سنبل است
این جهان و رنگ ورویش را نمی خواهد دلم
جامه ی ژولیده ای باشد مرا همچون جل است
جانــم از جــام جمــالت برنمــی دارد لبـش
جلـوه های روی ماهت هر دلی را چون مل است
باغی از گلهـای رویت بر دل آذین بستـه ای
کــان نصیــب پیـروان شهســوار دلــدل است
هم تو ای الیـــار اگر خواهی بیابی ره در آن
ز این سـرا تا جنّتش کردار و ایمانت پـل است
الیار (جبار محمدی)

<< بیشتر بخوانید  (شعر) مگر تو از کرم خویش یار من باشی

همچنین ببینید

عشق

وفای عهد نگه دار و از جفا بگذر (سعدی)

( شعرهای عاشقانه ) وفای عهد نگه دار و از جفا بگذر (سعدی) ز حد …