حقیقت گل ها

ای خـدا مـا را به جمع خیــل مستـانت ببر … (الیار)

( اشعار برگزیده )
بهار باقی …
ای خـدا مـا را به جمع خیــل مستـانت ببر
مـا مریـدان جمــالت را به بستـانت ببر
از کویــر پسـت دنیــا وز دل گــرداب آن
جان ما را برکــش و سوی گلستانت ببر
جان ما آزرده شد از دست همراهان پست
سوی کوی حیدر و آن زاد دستـانت ببر
در  بهــاری باقی اندر جرگه ی گلچهرگان
از جهــان فـانــی و سوز زمستــانت ببر
گو به مام عشقت ار هر طفل عاشق را بدید
بر دهانش شیر عشق از راه پستانت ببر
در گذر از جرم الیــــار و دلش را شاد کن
باده ای ده دست او، با می پرستانت ببر
الیار (جبار محمدی)

همچنین ببینید

اسیر عشق

(شعر) مهربان من نشد تا مهربان دیگری ست

( اشعار زیبا ) مهربان من نشد … شعر از محمد زهری مهربان من نشد …