شهید قلب تاریخ است

کــنار خــاطره هایــت کسـی شبیه من است … (یادی از شهدا)

( دلنوشته ای به یاد شهدا )

کــنار خــاطره هایــت کسـی شبیه من است … (یادی از شهدا)

قلــم به دست گرفتم کـه تا سحر مانده…

مـن و نگــاه تـو وذوق هـــای درمــانده…

صدای خنده ی تو توی قاب عکست هست

جــلوی قــاب شــمــا چشــم های تر مانده

هــنــوز منــتظــر بــوســه هــای تــو هسـتم

هــنوز هــم بــه خــدا چشم ها به در مــانده

هنـــوز مــادر مــن گــریه میــکند هـر شب

خودت بگــو چنــدین مـاه تا خبر مانده؟؟؟

بیـــا ببـیـن پســرت را کــه بــی تــو تـنهایم

بــرای تک پســـرت این هـمه پدر مانده !!!

بیـا پدر ، پــدری کن بــرای تـــک پسرت

بیـــا ببیــن کـه دو چشمش همیشه تر مانده

کــنار خــاطره هایــت کسـی شبیه من است

ببین که در رگ من رنگ سرخ تر مانده…

( علیرضا رضایی )