غمناک

افزوده غمی چون به غم دیگرم امشب … (طبیب اصفهانی)

( غزلی زیبا )

افزوده غمی چون به غم دیگرم امشب … (طبیب اصفهانی)

افزوده غمی چون به غم دیگرم امشب

زنهار می گیرید ز کف، ساغرم امشب

بر خرمن من دوش زدی آتش و رفتی

بودت گذری کاش به خاکسترم امشب

گویند به تسکین من افسانه و ترسم

بیرون  رود اندیشه ی او از سرم امشب

آن به که طبیبم نکشد رنج مداوا

بهبودی خود نیست دگر باورم امشب

( زمزار )