بهار در شهر کرکوند

(تصاویر) زیبایی های بهار در کرکوند

( عکس ها و خاطره ها )

(تصاویر) زیبایی های بهار در کرکوند

آیینه ی روزگار لبخند خداست

آرامش سبزه زار لبخند خداست

از عطر نگاه باغ ها دانستم

نام دگر بهار لبخند خداست

( تصاویری از باغات و مزارع شهر کرکوند )

( زمزار )