گل - شعر زیبا - دوست

کاش می شد دل فراموشی نداشت (نیما یوشیج)

(دلنوشته)

کاش می شد دل فراموشی نداشت … (نیما یوشیج)

کاش تا دل می گرفت و می شکست
دوست می آمد کنارش می نشست!
کاش می شد روی هر رنگین کمان
می نوشتم “مهربان “با من بمان!!!

کاش می شد قلب ها آباد بود
کینه و غم ها به دست باد بود

کاش می شد دل فراموشی نداشت
نم نم باران هم آغوشی نداشت

کاش می شد کاش های زندگی
تا شود در پشت قاب بندگی
کاش می شد کاش ها مهمان شوند
درمیان غصه ها پنهان شوند

کاش می شد آسمان غمگین نبود
رد پای کینه ها رنگین نبود
( زمزار )