رز قرمز

سلطانی اقلیم ادب در خور عشق است (امیر سیاهپوش)

(اشعار زیبا و مفهومی)

سلطانی اقلیم ادب در خور عشق است … (امیر سیاهپوش)

ای قوم! ابوجهل تو سلمان شدنی نیست
این کافر بد کیش مسلمان شدنی نیست
بیهوده نکوشید که برگردد از این راه
شیطان رجیم است پشیمان شدنی نیست
سلطانی اقلیم ادب در خور عشق است
نمرود هوس پیشه سلیمان شدنی نیست
مکار سرابی است در این دیده ی بی آب
دود است، نه ابر است که باران شدنی نیست
گیرم که ببارید بر آن فایده اش چیست؟
وقتی که نمکزار گلستان شدنی نیست
گیرم که شب و روز دمیدید در این سنگ
برخاستن پیکر بی جان شدنی نیست
تو کور و کری، کور و کری، کور و کری آه
دیگر مرض قلب  تو درمان شدنی نیست

( زمزار )