باران بهاری در کرکوند

(تصاویر) ترنم باران بهاری در کرکوند

(فروردین ماه ۱۳۹۵ خورشیدی)

(تصاویر) ترنم باران بهاری در کرکوند

( … بلکه باران شوید از جانم، گنــــــــــاهم … )

( زمزار )