خزانه گيری نشاء برنج در شالیزارهای شهر کرکوند

(تصاویر) خزانه گیری نشاء برنج در شالیزارهای کرکوند

(اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ خورشیدی)

(تصاویر) آغاز خزانه گیری نشاء برنج در شالیزارهای شهر کرکوند

( آماده سازی زمین خزانه تا کاشت بذر برنج )

نشاءگیری برنج

( زمزار )