کاریکاتور تصادفات رانندگی

(شعر طنز) آخر این رانندگی است؟

( طنز پس پریروز – رضا احسان پور )
این چه اوضاعی است مردم؟ آخر این رانندگی است؟
این مگر پایان عمر و آخرین رانندگی است؟!
خسته شد از بس نوشت از جرمتان، آن چیز که
شاکی است از آن «کرام الکاتبین» رانندگی است
کارکرد سیب، دیگر مثل سابق خوب نیست
حربه‌ی امروز ابلیس لعین رانندگی است
لیستی تنظیم کردم از گناهان بشر
بهترینش سیب خوردن، بدترین، رانندگی است
پنبه‌ی برهان نظم و علّت و معلول را
می‌زند! تهدیدِ دین مؤمنین رانندگی است
حضرت مادرزن از الطاف و انعام خداست
فتنه‌ی همواره جاری بر زمین رانندگی است
هیچ تعریفی ندارد وضع آن این روزها
واژه‌ی بیجای فرهنگ «معین» رانندگی است
عامل کشتار هر کس، هر کجا در هر زمان؟
پاسخ مصراع قبلی؟ آفرین! رانندگی است