عاشقانه

میگفــت خدایی تو، خوبی ز تو بر خیـزد (الیار)

( اشعار زیبا و عاشقانه )
سلسله انگیز …
بت خــانه فــرو ریـزد  …..  گـر سلسلــه انگیزد
سرچشمـه ی زیبایی  …..  یـاری که بـود ایـزد
دل در هوس کویش  …..  مستانه دهل  می زد
می گفــت خدایی تو  …..  خوبی ز تو بر خیـزد
خـاک دل خــوبان را  …..  غـربـال تو می بیـزد
زآن رو به درت الیار  …..  از حلقـه در آویــزد
الیار (جبار محمدی)