کاشت برنج در مزارع شهر کرکوند

(تصاویر) شالیکاری در مزارع شهر کرکوند ۱۳۹۵

( روزهای سخت بی آبی در شالیزارها و تلاش کشاورزان برنج کار شهر کرکوند )

(تصاویر) شالیکاری در مزارع شهر کرکوند ۱۳۹۵

( عکس هایی از کاشت برنج در مزارع شهر کرکوند )

( زمزار )