عشق

عمری به دل شـده ام رهگذار عشق (الیار)

( عاشقانه ها )
گلعذار عشق … الیار (جبار محمدی)
عمری به دل شـده ام رهگذار عشق
افتـــد به دیده مگر گلعذار عشق
دیــدم بـه بـام تمــاشا شـدم  به دل
چرخی زدم چو پرستو مدار عشق
تا جلـوه ای به دلم از رخش نشست
در باغ جلوه شـدم من هزار عشق
تا جان گرفت مرا، آن هوای دوست
چه چه زنان بکشیــدم هوار عشق
انــدر کمنـد نگـاهش چـو دل فتــاد
راهی شدم پی آن شهسـوار عشق
در لجّــه ی خطــر انـدر فضای دهر
دل می زنم به دلش با گدار عشق
الیـــار! اگــر نپذیری به جـان خطـر
در  مکتبت نپــذیرد  نگــار عشق
 ( زمزار )

همچنین ببینید

(شعر) یار باز آمد و غـم رفـت و دل آرام گـرفت

( اشعار زیبا ) عاشقانه ای از رعـدی آذرخـشی یار باز آمد و غـم رفـت …