سقاخانه حسینیه کرکوند با قدمت 500 ساله

(تصاویر) سقاخانه حسینیه کرکوند با حدود ۵۰۰ سال قدمت

( باقی مانده از بافت قدیمی حسینیه شهر کرکوند )

(تصاویر) مکان سقاخانه حسینیه کرکوند با قدمت حدود ۵۰۰ سال

( زمزار )