خوشه های زرین برنج (تصاویری از شالیزارهای کرکوند)

( شالیزارهای شهر کرکوند )

خوشه های زرین برنج (تصاویری از شالیزارهای کرکوند) 

( شهریورماه ۱۳۹۵ خورشیدی )

( زمزار )