برگزاری نمایشگاه تجهیزات ایمنی در ایستگاه آتش نشانی شهر کرکوند

(تصاویر) برگزاری نمایشگاه تجهیزات ایمنی در ایستگاه آتش نشانی کرکوند

( به مناسبت هفتم مهرماه گرامیداشت روز آتش نشانی )

(تصاویر) برگزاری نمایشگاه تجهیزات ایمنی در ایستگاه آتش نشانی شهر کرکوند

بازدید مدیران شهری از نمایشگاه تجهیزات ایمنی و آتش نشانی شهرداری کرکوند

( عکس از داود بهرامی )

( زمزار )