زنده یاد حاج حسین قاسمی، قاری و مربی برجسته قرآن

(عکس) زنده یاد حاج حسین قاسمی، قاری و مربی برجسته قرآن

( عکس ها و خاطره ها )

زنده یاد حاج حسین قاسمی، قاری و مربی برجسته قرآن

( عکس از الهیار ابوطالبی )

( زمزار )